Ta kontakt

 

Ventilasjon

Bygninger skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning.
Det skal ta hensyn til rommenes type, innredning og utstyr, materialer og prosesser samt belastning fra mennesker og dyr.
Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at god luftkvalitet oppnås, og slik at forurensninger fra mennesker, bygningsmaterialer, prosesser og aktiviteter samt uønsket fukt, lukt og helseskadelige stoffer føres ut av byggverket.

Ventilasjon skal behovvurderes.

Laveste luftmengder som kan aksepteres i nybygg eller ved omfattende renovering fastsettes som summen av følgende:

Luftbehov for mennesker: 7,0 l/s pr. person ( 25 m3/h)
Utlufting fra materialer: 0,7 l/s pr. person. ( 2,5 m3/h,m2 brutto gulvflate)

Høy temperatur øker avdampingen fra byggematerialer og gir opplevelse av tørr luft.
Ventilasjon på grunn av materialer må økes dersom det benyttes materialer som avgir eller lagrer lukt, og der det ikke er mulig å lufte gjennom vinduer.
Ved manglende eller usikker vurdering av materialer bør 2,0 l/s ( 7,2 m3/h,m2) pr. m2 gulv legges til grunn for utlufting fra materialer.
I tillegg kommer personbelastningen som nevnt ovenfor.

Ved kjøling eller oppvarming via ventilasjonsanlegget må luftmengder økes og dimensjoneres etter effektbehovet i hvert enkelt tilfelle.

Nye eller renoverte bygninger bør ha full ventilasjon hele døgnet.

Tekniske anlegg må vedlikeholdes og holdes rene.
Det skal foreligge drift- og vedlikeholdsinstruks (FDV-instruks) og driftsansvarlig skal gis nødvendig opplæring.

 

 
   
GUIN AS Ventilasjon og inneklima Ventilasjon Inneklima Referanser GUIN AS Samarbeidspartnere Sentral godkjenning Ta kontakt Leverandører Webmaster: DreamCatcher